Орися план до тексту


Автор: · Дата: 8 Март 2009 · Відповідно до змісту документа, зокрема відношен­ня інформації документа до особи, структури, предмета, напрямку діяльності укладача чи адресата, за ознаками і класифікації та групами розрізняють такі документи: 1. За найменуванням: акт, протокол, інструкція, лист тощо. За змістом і спеціалізацією: — загальні; — з адміністративних питань; — з питань планування оперативної діяльності; — з питань підготовки та орися план до тексту кадрів; — спеціалізовані з фінансово-розрахункових і комер­ційних питань, — постачально-збутові, зовнішньо­торговельні тощо. За призначенням: — щодо особового складу; — організаційно-розпорядчі; — кадрово-контрактові; — довідково-інформаційні; — господарсько-договірні; — обліково-фінансові. За походженням: — службові офіційні — укладаються працівниками, які офіційно уповноважені це робити від імені уста­нови, організації для вирішення службових питань; — особисті приватні — укладаються будь-якою осо­бою для вирішення індивідуальних, власних пи­тань. За місцем укладення: — внутрішні — мають чинність у межах установи, де їх укладено; — зовнішні — виступають чинником або результатом спілкування з іншими установами, організаціями, особами. За напрямком спрямуванням : — вхідні надходять до установи, організації, підпри­ємства, фірми ; — вихідні адресовані за межі установи. За способом створення, структурними ознаками формою і ступенем стандартизації та регламентації: — стандартні, типові — укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суво­ро регламентованій послідовності паспорт, свідоц­тво, атестат, диплом, військовий квиток тощо ; орися план до тексту нестандартні, нерегламентовані — в яких певна частина даних готується заздалегідь типовий лист, довідка, перепустка, положення, інструкція тощо ; — індивідуальні — укладаються за загальними прин­ципами й формою, але автор довільно добирає та компонує мовні засоби залежно від конкретної си­туації автобіографія, звіт, протокол, оголошення, запрошення тощо. За ступенем складності: —прості односкладові — відображають одне питан­ня, факт; —складні — відображають два й більше питань, фактів. За стадіями відтворення: — оригінали; — копії, витяги, дублікати. За терміном виконання: орися план до тексту звичайні безстрокові нетермінові — виконуються опрацьовуються в порядку загальної черги; — термінові — укладаються за завчасно визначеним орися план до тексту виконання, а також телеграми, телефо­нограми тощо; — дуже термінові орися план до тексту зі спеціальною позначкою термі­ну виконання. За ступенем секретності гласності : — звичайні несекретні — для загального користу­вання; — для службового користування ДСК ; — таємні Т ; — цілком орися план до тексту ЦТ. За юридичною силою: — справжні — чинні, нечинні; — підробні — фальсифікати. За технікою відтворення: — рукописні; — відтворені за допомогою технічних засобів. За терміном зберігання: — тимчасового зберігання до 10 років орися план до тексту — тривалого зберігання понад 10 років ; — постійного зберігання. Документи поділяються за призначенням та найме­нуванням. Деякі документи мають однакову назву, але виконують різні функції. До її складу входять: 1. Організаційні документи положення, статут, інспекція, правила. Розпорядчі документи постанова, ухвала, розпоряд­ження, наказ, витяг із наказу. Довідково-інформаційні документи акт, відзив, ви­сновок, довідка, доповідь; службова, доповідна та пояс­нювальна записки; запрошення повідомленняпропозиція, звіт, огляд, план роботи, оголошення, протокол орися план до тексту витяг із протоколу, службові листи офіційна кореспон­денціятелеграма, факс, телефонограма. Документи з кадрово-контрактових питаньзаява, посвідчення, характеристика, список, контракт, трудова угода. Особисті офіційні документи доручення, розписка, заповіт, посвідчення. Спеціалізована документація Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтво­рюють спеціалізовані галузеві документаційні системи банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юри­дична, військова тощо. Серед них можна виділити такі групи доку­ментів: 1. Документи з господарсько-договірної діяльності до­говір на постачання, договір підряду, договір на ма­теріальну відповідальність, договір на спільну діяльність, договір оренди обладнання, транспорту, приміщення, договори щодо створення нових форм господарювання, господарські договори в науковій діяльності, договори про взаємовідносини підприємств і банків. Документи з посередницької діяльності договір про надання посередницьких послуг, договір про інформа­ ційне обслуговування. Документи з господарсько-претензійної діяльності протоколи розбіжностей до договорів, комерційні та претензійні листи, позовні орися план до тексту. Документи в банківській діяльності договір про здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад; кредитний договір, до­говір про спільну діяльність, договір лізингу лізингова угодадоговір про пайовий внесок. Документи з організації зовнішньоекономічної діяль­ ності контракти, додаток до контракту, запис бесіди, протокол намірів, договір, статут. Документи в рекламній діяльності договір, угода. Формулярреквізитбланк Документ як засіб орися план до тексту певним чином на спеціаль­ному матеріалі управлінської інформації є основним видом ділової мови. Документ має бути достовірним, переконливим, на­лежним чином відредагованим й оформленим, мати офіційний характер, бути адресним, тематично обме­женим, максимально точним і придатним до тривалого зберігання. Кожен документ складається з окремих складових частин — реквізитів. Сукупність розміщених у певній послідовності рекві­зитів документа називається формуляром. Формуляр документа повинен мати всі необхідні для оперативної роботи реквізити. Закріплення за ними постійних місць дозволяє стандартизувати документи, робить їх зручними для зорового сприймання та роботи з ними. Типові формуляри є базою для проектування бланків окремих документів. Орися план до тексту — це аркуш паперу з частково відтвореними на ньому реквізитами, які містять постійну інформа­цію. Найпоширені­шими є бланки службових листів, довідок, актів, наказів тощо. Зразок бланка акта Офіційне, листування здійснюється на одно- орися план до тексту дво­мовних бланках для службових листів формати А-4, А-5. Зразок бланка для службового листування Популярность: 44% Рубрика: · Запись имеет метки: Рекомендую прочитати: Спеціалізована документація пов'язана з виконанням спеціальних управлінських функцій і відрізняється но­менклатурою й формою документів, правилами їх оброб­ки, зберігання тощо. Спеціалізована документація Договір — це документ, який засвідчує угоду двох або більше юридичних чи фізичних осіб про встановлення, зміну або Спеціалізована документація Переддоговірними документами можуть бути: 1. Угода про співробітництво та організацію взаємовід­носин — окреслює бажані для сторін напрямки співробітництва; виступає підставою Спеціалізована документація Післядоговірні документи призначені для врегулювання питань, які можуть виникати між сторонами при виконанні укладеного договору. До таких документів належать: — Супровідні Довідково-інформаційні документи Довідка — це документ, який містить опис та підтвер­дження юридичних та біографічних фактів і подій, пов'язаних з діяльністю Шановний добродію. Повідомляємо, що Приватним акціонерним товариством, що діє на підставі ліцензії ХХХХХХХ, булО надісланО Вам лист за вих. Після звертання в листі : Шановний Олег Петрович!. Адміністрація може не поділяти думку авторів орися план до тексту залишає за собою право редагувати надані матеріали.

комментарий:

комментарий
 

Організаційні документи положення, статут, інспекція, правила. Умение пользоваться орфографическим словарём для определения окончаний имён существительных.